Regionální sektorové dohody jako pomoc pro trh práce vstupují v život

Logolink_SD

Neuspokojivá situace na trhu práce, stížnosti zaměstnavatelů na nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků, absolventi škol bez práce, malá konkurenceschopnost a produktivita regionálních ekonomik – to vše je už několik let známou skutečností. Teď však přichází jedinečný nástroj v podobě regionálních sektorových dohod, který pomůže tyto problémy vyřešit.

Sektorová dohoda totiž představuje právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Regionální sektorové dohody jsou součástí projektu s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Pomoc pro zvýšení produktivity regionů České republiky
První kroky k úspěšnému uzavření regionálních sektorových dohod byly učiněny. Nejdříve byly zpracovány rešerše existujících dokumentů a názorů zaměstnavatelů v jednotlivých krajích, na jejichž základě byla vybrána témata, která kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů nejvíce pálí. Po nich následovalo uspořádání kulatých stolů, na nichž se sešli zástupci zaměstnavatelů ve vybraných oborech, zaměstnanců, ale také reprezentanti krajských úřadů, Úřadu práce ČR a vzdělávacích institucí. Úkolem těchto setkání bylo potvrdit vybrané téma a shodnout se na opatřeních, která budou součástí akčních plánů, a k jejichž realizaci se pak jednotliví partneři regionálních sektorových dohod přihlásí.

V současné době byly ustaveny tvůrčí týmy, které začaly pracovat na znění regionálních sektorových dohod, přičemž cílem je, aby k jejich dokončení a následným podpisům všemi zainteresovanými stranami došlo v první polovině roku 2015.

Regionální sektorové dohody se zaměří na nejvíce problematické obory
Moravskoslezský kraj si pro svou regionální sektorovou dohodu vybral téma nedostatečně rozvinutého systému celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace. Zaměstnavatelé jako např. VÍTKOVICE, ČEZ, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, MSV Metal Studénka se se svými partnery z řad vzdělavatelů, kraje a Úřadu práce dohodli na nástrojích, k nimž patří kupříkladu zvolené rekvalifikace osob v evidenci Úřadu práce, zkrácené vzdělávací programy pro dospělé, systém Národní soustavy kvalifikací a Autorizovaných osob pro klíčové technické a řemeslné profese/kvalifikace, využití aktuálních oborů vzdělávání pro nabídku nedostatkových oborů a další.

Firmy v Olomouckém kraji ročně hledají desítky kvalitních elektromechaniků a dalších odborníků v elektro oborech. Proto uzavřou regionální sektorovou dohodu s akčním plánem obsahujícím propagaci a popularizaci techniky a technických oborů, podporu těsného propojení škol a firem z oboru, revizi profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací a rozšíření sítě Autorizovaných osob či rozšíření aktivit, jako je společná veřejná prezentace firem a škol nebo posílení možností externí spolupráce odborníků z praxe se školami.

Zlínský kraj bude pomocí regionální sektorové dohody řešit nedostatek kvalitních pracovníků v gumárenském a plastikářském průmyslu. Jako opatření k nápravě tohoto stavu si zaměstnavatelé Continental Barum, Greiner Assistec, Fatra, Mitas, PLASTIKA, Pipelife a ostatní partneři vybrali např. zatraktivnění technických oborů, zkvalitnění komunikace s veřejností, podporu těsnější spolupráce škol a firem, využití možností v oblasti dalšího vzdělávání, jako např. účelně zaměřené rekvalifikace a podpora ze strany kraje, Úřadu práce a zaměstnavatelských svazů.

V Jihomoravském kraji podpoří regionální sektorovou dohodu na téma nedostatku kvalitních pracovníků ve slévárenství vedle Svazu sléváren ČR také například Královopolská slévárna, Slévárna Heunisch, KOVOLIT, Jihomoravská armaturka a další společnosti. K řešení svých problémů se jednotliví aktéři regionální sektorové dohody zaměří na podporu „technického myšlení“ na všech úrovních, propojení škol a firem z oboru, popularizaci nedostatkových oborů, revize profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací, rozšíření sítě Autorizovaných osob, aj.

Kraj Vysočina postrádá technicky kvalifikované pracovníky v plastikářství a některých strojírenských profesích. Regionální sektorová dohoda, na níž se shodly společnosti Swoboda CZ, Lisovna plastů, Hettich ČR, Spojené kartáčovny,  Fraenkische CZ a další, bude obsahovat aktivity v podobě popularizace a propagace oboru, užší spolupráce se školami, opětovného zavedení pracovních dílen pro děti a zvýšení vzájemné informovanosti o možnostech spolupráce a nejrůznějších aktivitách všech stran.

V Pardubickém kraji byl jako nejpalčivější problém definován nedostatek vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly především v chemickém průmyslu. Firmy jako Synthesia, Explosia, SAVE CZ a další budou společně s krajským úřadem, Úřadem práce a vzdělavateli realizovat rozšíření sítě Autorizovaných osob a zkoušejících z praxe, prohloubení součinnosti s Úřadem práce, mediální propagaci chemie jako moderního a čistého odvětví, rozšíření výuky relevantních oborů na učilištích a středních školách a další kroky.

Královéhradecký kraj se prostřednictvím regionální sektorové dohody zaměří na problém ve svém tradičním odvětví, tedy na chybějící kvalifikované pracovníky v textilním průmyslu. S podporou Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu se společnosti VEBA, Saurer Czech, MILETA, Prádelny a čistírny Náchod, BARTOŇ – textilní závody a další aktéři trhu práce shodli na potřebě zvýšení informovanosti, propagace odvětví jako perspektivního oboru s budoucností, zmapování konkrétních potřeb zaměstnavatelů a demografické prognózy a efektivnějšího využití systému dalšího vzdělávání založeného na Národní soustavě kvalifikací.

Tradiční bašta Libereckého kraje sklářství trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Aktivity, které byly zaměstnavateli z kraje (PRECIOSA, AGC Flat Glass Czech, PRECIOSA ORNELA, Lhotský, s.r.o., aj.) a dalšími účastníky definovány, zahrnují efektivní propagaci oboru se zapojením všech subjektů, vytvoření vzdělávacího zázemí ve vazbě na požadavky zaměstnavatelů s využitím Národní soustavy kvalifikací, podporu kariérového poradenství, zapojení zaměstnavatelů do stanovování požadavků na výstupy ze vzdělávání, apod.

Rovněž Ústecký kraj a jeho tradiční oblast chemického průmyslu se potýká s vážným nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. K nápravě tohoto stavu navrhly společnosti SPOLCHEMIE, LOVOCHEMIE, UNIPETROL, Glanzstoff – Bohemia zajistit Autorizované osoby a zkoušející z praxe, propagovat chemii jako moderní odvětví, podporovat učňovské i maturitní obory formou stipendií a vzdělávání pro pedagogy a výchovné poradce ZŠ a SŠ k propagaci oboru u žáků a studentů, ale i definovat základní rámec činností chemického CLUSTERu.

Karlovarský kraj hlásí kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti černých řemesel. Regionální sektorová dohoda se proto na základě setkání firem jako ASTOS Machinery, ept connector, ABYDOS, Sokolovská uhelná, WITTE Nejdek a jiných zaměří na mediální kampaň a propagaci řemeslných oborů, podporu prvků duálního systému vzdělávání a učňovských i maturitních oborů formou užší spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů a vypisováním stipendií ze strany zaměstnavatelů i krajské samosprávy a další aktivity.

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj pomůže řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu. Reprezentanti zaměstnavatelů, odborů, vzdělavatelů, Krajského úřadu a Úřadu práce ČR z Plzeňského kraje se shodli na konkrétních opatřeních, k nimž patří sdružení společností v plastikářském odvětví formou klastru nebo klubu personalistů, vzdělávání stávajících zaměstnanců stážemi v zapojených firmách, organizace kurzů a školení, získání akreditací vzdělávacích programů a autorizace pro potřebné profesní kvalifikace a mnoho dalších.

Zaměstnavatelům v Jihočeském kraji (ČEZ, EGEM, Robert BOSCH, Schneider Electric, BRISK Tábor, EGE, ENGEL Strojírenská, TSE, KNÜR…) v oblastech energetiky a elektrotechniky chybí kvalifikovaní pracovníci. Regionální sektorová dohoda proto bude zahrnovat akční plán s propagací technických oborů, rozšířením sítě Autorizovaných osob, užší spoluprací s Úřadem práce na rekvalifikacích, propojením systému výchovných a kariérních poradců se zaměstnavateli, zpracováním systému a metodiky pro konání praxí ve firmách, aj.

Středočeský kraj se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti opravy a údržby motorových vozidel. Z toho důvodu navrhují firmy jako LITRA s.r.o., Havetrans s.r.o., Turinsky Transport a ostatní aktéři trhu práce zrealizovat pomocí regionální sektorové dohody aktivity v podobě propagace aktivit podporujících informovanost o oboru, implementace NSK a rozšíření sítě Autorizovaných osob, ověření existence, příp. definice nových profesních kvalifikací, užší spolupráce s Úřadem práce na rekvalifikacích atd.

Regionální sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž se, pokud cítíte problém v oblasti lidských zdrojů ve svém oboru, můžete kdykoliv v průběhu realizace připojit svým podpisem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name