Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj se soustředí na kvalifikované pracovníky pro plastikářský průmysl

Plzeňský kraj v posledních letech zaznamenal nedostatek zájemců o oblast technického vzdělání. Tento problém se týká všech stupňů vzdělání, ať se jedná o absolventy vysokých škol, středních škol, ale i středních odborných učilišť. Nedostatek vhodných absolventů v oboru plastikářství má nepříznivý vliv na rozvoj firem zaměřených na výrobu a zpracování plastů v Plzeňském kraji. Společnosti se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných odborníků plastařů a očekává se, že situace se v dalších letech ještě výrazně zhorší, neboť většina odborníků je v předdůchodovém věku a nemohou za sebe najít náhradu mezi absolventy. Jako další problém lze uvést zastaralé technické vybavení škol, které často neodpovídá reálnému vybavení ve firmách. Zaměstnavatelé v kraji se snaží aktivně podílet na opatřeních, která povedou ke zlepšení situace, a proto se připojují k právě vznikající Regionální sektorové dohodě pro Plzeňský kraj, která by jim měla přinést dostatek kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu.

Oblast zpracování plastů má v Plzeňském kraji velice špatnou výchozí pozici kvůli téměř neexistujícímu počátečnímu vzdělání v plastikářském oboru. Učební a studijní obory pro plastikářský průmysl se zde téměř nevyskytují, v celém kraji existuje pouze jeden podobor Strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů s cca 10 absolventy ročně. Situaci také ovlivňuje společný trh s ekonomicky silným Bavorskem, které je pro řadu mladých lidi atraktivní, ovšem při nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců působí jako konkurent. Pokud se tato situace nezačne řešit, mohlo by dojít k tomu, že firmy plastikářského průmyslu v Plzeňském kraji budou výrazně omezovat výrobu a odmítat zakázky.

K příčinám toho, že se lidé nezajímají o plastikářský průmysl, patří zejména nedostatečná medializace a informovanost o práci s plastem, jeho zpracování a možnostech pracovního uplatnění v tomto oboru, absence počátečního vzdělávání v plastikářském oboru, chybějící adekvátní proškolení zaměstnanců, malá ochota firem realizovat rekvalifikace a další školení na vlastní náklady, ale také menší atraktivita plastikářského oboru spojená hlavně s konkurencí v zahraniční výrobě.

Oblast zpracovávání plastů je přitom pro Plzeňský kraj dlouhodobě perspektivní, především z důvodu růstu tohoto odvětví v národním i evropském měřítku, dlouhodobého převisu poptávky po pracovní síle v tomto odvětví nad nabídkou a důležitosti diverzifikace odvětvového portfolia v kraji s dominantním strojírenstvím. Zaměstnavatelé jsou ochotni nabírat zaměstnance relativně ve velkém, ale potýkají se s plnou zaměstnaností v těchto profesích.

Tvůrčí tým regionální sektorové dohody si proto dal za cíl zajistit zaměstnavatelům dostatek pracovníků kvalifikovaných v plastikářském oboru, přičemž se jedná hlavně o technology, vstřikolisaře a programátory vstřikolisů. Za tímto účelem chce zlepšit situaci v odborném vzdělávání v oborech využitelných pro firmy vyrábějící a zpracovávající plasty a kompozitní materiály, a to prostřednictvím zvýšení prestiže technických oborů se zvláštním důrazem na obory vhodné pro plastikáře, aktivní spoluprací zaměstnavatelů se základními školami při náboru žáků, využitím stipendijního programu jako motivačního nástroje na posílení zájmu žáků o studium plastikářského oboru, připomínkováním obsahu rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů relevantních pro plastikářské odvětví, organizací odborných praxí žáků ve firmách a exkurzí do firem pro žáky ZŠ, rodiče a výchovné poradce a vzděláváním dospělých, včetně rekvalifikací. Tvůrci se také shodli na potřebě vytvoření komunikační platformy mezi zaměstnavateli, školami a dalšími relevantními institucemi, k čemuž chtějí využít rozšíření spolupráce mezi zaměstnavateli, zlepšení spolupráce zaměstnavatelů s Úřadem práce s cílem zlepšit stávající situaci a využít všechny dostupné nástroje, jakož i prohloubení spolupráce mezi zaměstnavateli a Západočeskou univerzitou.

Dopady regionální sektorové dohody budou vnímány bezprostředně po jejím podepsání klíčovými aktéry, i když se určitá její část bude promítat až ve střednědobém horizontu. Podpis Regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj je naplánován na červen 2015 a připojit by se k ní měli zástupci Plzeňského kraje, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Regionální hospodářské komory a Regionální rady odborových svazů ČMKOS. Na straně zaměstnavatelů, kteří se k regionální sektorové dohodě přihlásili, jsou to společnosti jako Adis Tachov, Dopla Pap, Ermet Buck, Gerresheimer Horšovský Týn, Inotech, Key Plastic Janovice, Okula Nýrsko, PeHToo a TPS Group – Dýšina a další ze všech okresů v kraji.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name