Sektorová dohoda pro zemědělství zlepší uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů

Současná ekonomická situace negativně ovlivňuje možnosti pracovního uplatnění absolventů zemědělských odborných škol. Ti jsou na trhu práce zvlášť zranitelní, neboť zaměstnavatelé v požadovaném kompetenčním rejstříku preferují jejich praktické zkušenosti. Zhoršená uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů na trhu práce je z velké části zapříčiněna technickým a technologickým zaostáváním školních hospodářství, která poskytují praktické vyučování žákům škol s resortním zaměřením. Zemědělské podniky deklarují výraznou nespokojenost s praktickými znalostmi a dovednostmi absolventů zemědělských škol. Právě zajišťování odborné praxe žáků ve školách, které mají zavedeny obory vzdělávání resortního zaměření, je však dlouhodobě problematické. V předchozím období byly prakticky vyčerpány možnosti, jak dosáhnout potřebné stabilizace a podpory školních hospodářství – nezbytné podmínky pro zajištění praktické odborné přípravy žáků zemědělských odborných škol.

Strukturální šetření Agrocenzus 2010 potvrdilo, že do pěti let dojde v zemědělství k masivní generační obměně a tomuto odvětví budou scházet kvalifikovaní odborníci, dobře připravení na praktickou činnost. Pro zajištění lepší návaznosti na vlastní uplatnění v podniku je tedy třeba zvýšit praktickou připravenost absolventů zemědělských odborných škol. Právě touto problematikou se rozhodl zabývat tvůrčí tým Sektorové dohody v oblasti zemědělství, jejíž vizí je iniciovat vytvoření Center odborného vzdělávání (dále jen „Centra“), která svým technickým a technologickým vybavením umožní žákům zemědělských, zahradnických a lesnických škol absolvovat praktickou přípravu na vysoké odborné úrovni a v souladu s požadavky zaměstnavatelů, a budou poskytovat kvalitní zázemí pro rozvoj stávajících pracovníků v zemědělství v rámci celoživotního vzdělávání, včetně odborných stáží.

Vizi sektorové dohody budou aktéři naplňovat splněním dvou cílů:

  • přípravou podmínek pro vytvoření Center;
  • přípravou návrhů organizace a způsobu provozu Center.

Sektorová dohoda se zaměří i na rámcové problémy oboru z hlediska rozvoje lidských zdrojů, konkrétně na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro práci v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (přicházejících jak z počátečního, tak z dalšího vzdělávání), na systém odborného vzdělávání, jenž nezajišťuje dostatek kvalitních absolventů pro činnost v sektoru, na neexistenci trvalého odborného vzdělávání stávajících pracovníků (především z hlediska inovací a nových technologií), nedostatečné poskytování odborných informací pro činnost ve výrobě a také malou medializaci studijních oborů. Sektorová dohoda se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů, kterými jsou za zaměstnavatele Agrární komora ČR, za oblast vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a za zřizovatele Asociace krajů ČR, při vytváření Center a smluvně zajistit jejich správu. Měla by napomoci řešení problematiky dotýkající se vzdělávání v oboru zemědělství, zahradnictví a lesnictví a vést ke stabilizaci v zajištění praktické připravenosti absolventů zemědělských odborných škol.

Dohoda přitom není právně vymahatelná, ale vytváří organizační, morální a etický rámec pro všechny účastníky a umožňuje konkretizovat jednotlivé záměry, definuje reálné cíle a výstupy nezbytné pro úspěšné splnění záměru. Její podpis je naplánován na druhé čtvrtletí roku 2015.

Další informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Sektorová dohoda v oblasti zemědělství vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name