Sektorová dohoda v oblasti cestovního ruchu zvýší kvalitu pracovníků v oboru a zlepší služby pro turisty

Cestovní ruch je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které citlivě reaguje na všechny změny, jež ve světě probíhají. Za posledních dvacet let se výrazně změnil cestovní ruch jako takový, změnili se i cestující občané, jejich požadavky a nároky. Díky internetu se zcela změnila cesta informace o nabídce poskytovatele cestovní a související služby vůči potencionálnímu klientovi a na druhé straně forma a způsob, jakým potencionální klient cestovní kanceláře vybere, objedná a zaplatí svůj zájezd a související služby. Postupně ztrácí svůj význam jak veletrhy cestovního ruchu, tak např. tištěné katalogy cestovních kanceláří i reprezentativní prostory kamenných prodejen zájezdů.

Nepřetržitě vznikají nové požadavky na straně nabídky i na straně poptávky a objevují se nové, rychle rostoucí trhy. Zcela se mění cenotvorba služeb v cestovním ruchu – současnou praxí jsou každodenní změny cen zájezdů, letenek či hotelového ubytování v návaznosti na aktuální prodej.

Konečný spotřebitel však bohužel, nemá vždy záruku dostatečné kvalifikace všech poskytovatelů služeb cestovního ruchu. K tomu přispívá rovněž nepřehledná a často se měnící legislativní a profesně odborná úprava, absence odborné způsobilosti a nedostatečné obsahové vymezení profesí, stejně tak jako nízké propojení a nedostatečná spolupráce mezi vzdělavateli (školy, vzdělávací agentury) a zaměstnavateli. To může vést, a často vede k poklesu kvality služeb, snížení konkurenceschopnosti destinace, úbytku pracovních příležitostí, zhoršenému uplatnění absolventů odborných škol na trhu práce a v neposlední řadě v důsledku značného odtržení praxe a odborného školního vzdělávání ke komplikovanému začlenění absolventů do odborné praxe.

Proto se sešel tvůrčí tým, který připravuje Sektorovou dohodu v oblasti cestovního ruchu, jejíž vizí je připravit a realizovat postupy a cesty ke zvýšení zaměstnanosti a kvality odborné kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na hotelnictví a gastronomii. Základem pro naplnění této vize je spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro zvýšení kvalitativní úrovně absolventů počátečního a dalšího vzdělání je to pak spolupráce především s odbornými školami, vzdělávacími zařízeními a zaměstnavateli.

Vizi sektorové dohody budou aktéři naplňovat splněním dvou cílů:

  • Zvýšení úrovně odborného vzdělání zkvalitněním odborné přípravy;
  • Zpřehlednění podnikatelského prostředí a koordinace trhu práce v cestovním ruchu.

Většina opatření definovaných v akčním plánu sektorové dohody bude realizována v dlouhodobém časovém horizontu, v krátkodobém horizontu se uskuteční pouze přípravná opatření, jako navázání spolupráce škol a profesních sdružení, vytvoření pracovních skupin pro tvorbu výstupů (revize rámcových vzdělávacích programů pro studijní obor cestovní ruch, manuál legislativních předpisů pro hotelnictví, gastronomii, cestovní ruch, webový portál pro burzu pracovních míst).

Podpis sektorové dohody pro cestovní ruch je naplánován na polovinu tohoto roku. Její strategickou část by měli podepisovat reprezentanti MMR, MPO, MŠMT a Hospodářské komory ČR. Jako realizační partneři se pak připojí profesní sdružení, odborné školy, vzdělávací instituce a samozřejmě zaměstnavatelé z oboru.

Další informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Sektorová dohoda v oblasti cestovního ruchu vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name