Sektorová dohoda zabezpečí dorost pro chemický průmysl

Obor chemie není v současné době společnosti vnímán příliš pozitivně, často jsou zveřejňovány informace negativního charakteru (škodlivé látky v potravinách a výrobcích, úniky chemických látek do životního prostředí, apod.). Mezi lidmi také vládne malé povědomí o historických a současných světových úspěších české chemie a chemiků. O chemii jako perspektivním oboru pro budoucí povolání mladé generace už se vůbec nemluví.

Vizí Sektorové dohody pro chemii, která vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů, je proto maximální možnou měrou přiblížit chemii v celé  šíři (tj. chemie, farmacie, gumárenství, plastikářství, zpracování ropy, analytická chemie, atd.) mladé generaci jako zajímavou oblast, bez níž se nedokážeme obejít v mnoha dalších oborech, a ukázat žákům, že je zajímavou perspektivou při rozhodování o volbě budoucího povolání.

Hlavním úkolem sektorové dohody je zajistit potřebnou strukturu zaměstnanosti a zachování konkurenceschopnosti této významné části průmyslu České republiky. Snahou tvůrčího týmu je zabezpečit dostatek mladých lidí nejen pro chemický průmysl, ale i pro distribuci a užití chemických látek, práci v chemických laboratořích a pro oblast ochrany životního prostředí. K tomu je potřeba kontinuálně realizovat paralelní aktivity, jejichž výsledkem bude rostoucí zájem mladé generace o studium chemie a volbu povolání v chemickém průmyslu.

K naplnění tohoto cíle si sektorová dohoda definovala následující opatření:

 1. Podpora odborného školství v oblasti chemie – příprava a realizace soutěže Mladý chemik, exkurze pro žáky ZŠ do chemických podniků, odborné praxe, využívání laboratoří VŠ, stabilizace a rozvíjení spolupráce se středními odbornými školami;
 2. Propagace chemie na základních školách – zapojení žáků ZŠ do soutěže Mladý chemik, pořádání exkurzí ZŠ na střední školy s chemickými obory, organizace projektových dnů, chemických kroužků a dalších aktivit, propagace a využívání laboratorních souprav, dny otevřených dveří na středních a vysokých chemických školách a v chemických podnicích;
 3. Popularizace chemie formou prvotního seznámení v předškolních třídách mateřských škol – názorné ozřejmění spojitosti předmětů denní potřeby s chemií, ukázky jednoduchých chemických pokusů;
 4. Chemie včera, dnes a zítra – organizace přednášek a prezentací o historie chemie v Čechách, seznámení s významnými osobnostmi v oblasti chemie, využití dokumentárních pořadů České televize, popularizace příkladů dobré práce v chemických firmách a ve školách s chemickými obory.

Sektorová dohoda pro chemii by měla být podepsána do května tohoto roku, přičemž k podpisu strategické části jsou oslovováni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Svazu chemického průmyslu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace krajů ČR, Asociace středních průmyslových škol ČR, Asociace ředitelů zákl. škol, Asociace předškolní výchovy, VŠCHT, Univerzity Pardubice, Národního techn. muzea, Sektorové rady pro chemii a dalších. K akčnímu plánu sektorové dohody se pak připojí členské firmy Svazu chemického průmyslu ČR (např. firma LACH-NER, Fatra, Hexion a další) a střední odborné školy s výukou oboru Aplikovaná chemie.

Další informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Comments

No comments so far.

 • Leave a Reply
   
  Your gravatar
  Your Name