Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem

S podporou prostriedkov z Programu EÚ pre vzdelanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERAZMUS+, odštartovala na Slovensku príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem. Vytvorenie užšieho partnerstva medzi študentmi univerzít a organizácií zaoberajúcich sa chémiou, by malo priniesť impulz pre rozvoj chémie a na druhej strane by mali dostať šancu mladí inovátori z vysokých škôl pre svoj osobný rozvoj, čím sa zvýšia ich šance na zaujímavé zamestnanie. Informovala o tom Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Vedúcim partnerom celého projektu, ktorý pomôže zvládnuť zmeny v priemysle, ekonomickom prostredí a v technológiách, je ZCHFP SR. Program ERAZMUS+ v rámci projektu InnoChem zastupuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a Národná agentúra programu ERAZMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt potrvá 36 mesiacov, od 1.9.2014 do 31.8.2017. Základným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre vznik strategického partnerstva univerzít a zamestnávateľov, zameraného na rozvoj podnikateľských zručností a znalostí súčasných a budúcich trendov vo výrobkových inováciách so špecifickým dôrazom na malé a stredné podniky (MSP). Účelom je využitie know-how v chemickom priemysle na vybudovanie podnikateľských schopností a zručností u mladých talentov, s cieľom napomôcť výchove novej generácie výskumníkov schopných podporiť rozvoj týchto podnikov cestou inovácií,“ konštatovala S. Surová.

Dodala, že projekt kladie dôraz najmä na pomoc malým a stredným podnikom a na hraničné regióny EÚ. Vychádza pritom zo skúseností, že v týchto oblastiach je množstvo investičných príležitostí, ktoré zostávajú nevyužité. Projekt sa zameriava na podnietenie kreativity a inovatívnosti vo výučbe na vysokých školách a univerzitách.

Východiskovým materiálom je dopadová štúdia Rozhodujúce potreby v zručnostiach pre inovácie v chemickom priemysle, ktorú vypracovalo Európske združenie chemického priemyslu (CEFIC).

Práca na projekte je v zmysle uvedenej štúdie rozdelená na postupné logické kroky:
Analýza súčasného stavu (Status Quo Analysis) s cieľom identifikovať potreby v oblasti inovatívnych zručností študentov univerzít, rozpoznať a pomenovať bariéry ich rozvoja a navrhnúť, ako sa dajú prekonať
Návrh a vypracovanie cestovných máp (Road maps) na implementáciu know-how a odporúčaní na inovácie vo vysokoškolskom a univerzitnom vzdelávaní
Prediskutovanie a odsúhlasenie cestovných máp
Vypracovanie Akčného plánu
· Rozšírenie výstupov projektu a odporúčaných postupov prostredníctvom siete národných zväzov chemického priemyslu, ktorí sú členmi CEFIC.

Očakávané pozitívne dopady výsledkov projektu:
Projekt napomôže zvládnuť zmeny v priemysle, ekonomickom prostredí a v technológiách
Vysoké školy a zamestnávatelia budú mať zadefinovaný postup pre rozvoj rozhodujúcich kompetencií a invenčného myslenia mladých inovátorov
Zlepšia sa šance absolventov vysokých škôl a univerzít nájsť si zaujímavé zamestnanie
Zvýši sa kreativita a inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom spolupráce zamestnávateľov a vysokých škôl
Vytvoria sa lepšie predpoklady pre rozvoj MSP a využitie investičných príležitostí, čím sa zlepšia podmienky na rast chemického a farmaceutického priemyslu.

Partneri Projektu:

Vedúci partner:
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR)

· Partneri:

– Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU, FCHPT), Bratislava
– Európske združenie chemického priemyslu (CEFIC), Brusel
– Národná technická univerzita v Aténach (NTUA), Atény
– Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Praha
– Helénsky zväz chemického priemyslu (HACI), Atény
– Česká technologická platforma pre udržateľnú Chémiu (Sus Chem), Praha.

V sídle ZCHFP SR v Bratislave sa 16.4.2015 uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name