Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj zajistí kvalifikované pracovníky pro tradiční obor slévárenství

Published by kbendikova@spcr.cz on

Jihomoravský kraj je v posledních letech vnímán jako centrum inovací, vědy a výzkumu. Z většiny strategických a koncepčních materiálů vyplývá orientace kraje na konkurenceschopnost založenou na odbornosti a inovacích, pro konkurenceschopnou ekonomiku je ale důležité, aby měla kvalitně a odborně vzdělané lidské zdroje, které jsou schopny se rychle adaptovat na měnící se podmínky a v ideálním případě přistupovat kreativně k řešení problémů a celoživotně se vzdělávat. K tradičnímu odvětví s dlouhou historií a světovou proslulostí patří v kraji především strojírenství včetně slévárenství. Průmysl zde zaměstnává velký počet pracovníků, a to v celé vzdělanostní škále. Útlum těchto odvětví by mohl znamenat výrazné zvýšení nezaměstnanosti, a to nejen v oblasti sekundéru, ale i na něj navázaného terciéru. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků může ohrožovat firmy i tím, že nekvalifikovaný personál bude překážkou získání významných zakázek, u kterých bude kladen důraz na kvalitu. Nekvalifikovaná pracovní síla může mít větší problém adaptovat se na rychle se měnící technologie, její zaškolení je nákladnější a může nastat problém také ve spolupráci s vývojovou a inovační sférou. To vše může vést ke snížení konkurenceschopnosti, a tím pádem i k omezení produkce, popř. k přesunu firem do jiných regionů.

Vizí právě vznikající Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj je proto zajištění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků a absolventů právě pro obor slévárenství.  Stejně jako v případě obecného problému nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků v naší republice jsou i ve slévárenství hlavními příčinami především generační obměna a nedostatek absolventů odborných škol. U slévárenství je to navíc ještě mnohem menší atraktivita oboru, v němž je i dnes zastoupen velký podíl manuální práce v kombinaci s náročnějšími pracovními podmínkami.

Tvůrčí tým regionální sektorové dohody si stanovil dva hlavní cíle:
1)  Podpora spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů – jejím smyslem je přiblížení přípravy ve školách tomu, co opravdu firmy potřebují, a příprava žáků na to, co je v praxi opravdu čeká, což jim umožní si již během studia vytipovat firmu, pro kterou by chtěli v budoucnu pracovat, apod.

2)  Podpora propagace a medializace oboru – příčinou faktu, že se v současné době na slévárenské obory hlásí minimum žáků, je hlavně neatraktivita oboru způsobená tím, že slévárenství je vnímáno jen jako těžká a špinavá práce, ale už chybí informace o nových technologiích a dalších možnostech uplatnění v oboru, který je klíčový i pro další odvětví. Proto bude slévárenství představeno jako moderní a perspektivní obor, v němž se sice předpokládá určitý podíl manuální práce, ale pracovníci se zde setkají i s inovativními prvky.

K naplnění těchto cílů si aktéři stanovili opatření, pomocí kterých pomohou změnit neutěšenou situaci v oboru. K nim patří například propojení světa škol a firem, tedy neoddělování části vzdělávací a části praktické, ale naopak jejich maximální spojení, jež žákům umožní získat praxi již během studia a firmy zase zapojit do vzdělávacího procesu. Do celého procesu bude začleněn také Úřad práce ČR a využita budou i Informační poradenská centra, především k oslovování budoucích žáků slévárenských oborů, ale také vhodných uchazečů o zaměstnání a jejich rekvalifikování pro dané obory.

Realizace většina opatření, která jsou součástí akčního plánu, by měla začít již během letošních prázdnin a naplněna budou do konce roku 2015. Z velké části se ale jedná o opatření cyklická a dlouhodobá, proto budou realizována průběžně (např. exkurze do firem, zajištění praxí, apod.).

Podpis Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj by se měl uskutečnit do června tohoto roku, přičemž její strategickou část by měli stvrdit hejtman Jihomoravského kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Svaz sléváren a Česká slévárenská společnost. Na straně zaměstnavatelů probíhají jednání s firmami Modelárna Šmeral, Královopolská slévárna, Jihomoravská armaturka, Lavimont, BOSKO, Kovolit, MOOD International, UXA, a dalšími. Vzhledem k tomu, že jsou opatření regionální sektorové dohody směřována do oblasti školství, probíhají také vyjednání se Střední školou stavebních řemesel v Bosonohách, Střední průmyslovou školou v Jedovnicích a Střední průmyslovou školou Sokolská. Regionální sektorová dohoda je ale otevřený dokument, k němuž je možné se kdykoliv připojit, proto přepokládáme, že se okruh jejích partnerů bude postupně rozšiřovat.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *