Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj zajistí kvalifikovanou pracovní sílu pro tradiční oblast „černých“ řemesel

Published by kbendikova@spcr.cz on

Situace v Karlovarském kraji v oblasti tzv. „černých” řemesel je z pohledu lidských zdrojů již dlouhou dobu nevyhovující. Řemesla nepřitahují mladé lidi, dochází výraznému k odlivu starší generace a obecně se nedostává kvalitních pracovníků na trhu práce. V poslední době se stalo moderním pracovat v kanceláři, na což rodiče žáků opouštějících základní školy reagují tím, že své děti hlásí primárně na obory a školy s humanitním zaměřením, bez ohledu na jejich reálné možnosti a schopnosti. Řemesla se stávají pejorativním pojmem, jsou společností nedoceněna a vnímána jako „špinavá” práce. Vzhledem ke konstantnímu úbytku populace ve školním věku pak dochází k tomu, že na střední školy odcházejí studovat i méně nadané děti právě na úkor řemeslných a technických oborů. I přesto však zůstává v evidenci Úřadu práce ČR velký počet uchazečů o zaměstnání s tímto typem vzdělání, což může svědčit o tom, že tito absolventi či pracovníci nesplňují požadavky, které na ně zaměstnavatelé a trh práce kladou. Reálně se také musí trh práce v Karlovarském kraji potýkat s blízkostí sousedního Německa, kam tito nedostatkoví pracovníci odcházejí za vyšším výdělkem.

Proto se tvůrčí tým právě vznikající Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj rozhodl věnovat právě tomuto tématu a jako svou vizi si určil zajištění dostatečného množství kvalifikované pracovní síly v oblasti tzv. „černých” řemesel v Karlovarském kraji. Opatřením k dosažení tohoto cíle je především úzká spolupráce zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, územní samosprávy a ostatních relevantních subjektů.

Pro naplnění své vize si aktéři stanovili tři základní cíle:
1)  Zajištění dostatečné kvalifikace pracovníků – v rámci tohoto úkolu budou doplněny schválené nebo navrženy nové profesní kvalifikace k pokrytí celé oblasti „černých“ řemesel, dále bude podpořena tvorba rekvalifikačních programů v oblasti „černých“ řemesel, navýšen počet autorizovaných osob a realizátoři se také zaměří na uznávání profesních kvalifikací jako plnohodnotného vzdělání zaměstnavateli.

2)  Podpora technického vzdělávání – aktéři regionální sektorové dohody zajistí uskutečnění Výstavy středních škol, poradenství pro žáky SŠ a ZŠ při ÚP ČR (Informační poradenská střediska), propagaci řemeslných oborů jako moderních, bezpečných a „perspektivních”, zvyšování odbornosti učitelů odborných předmětů, podporu učňovských i maturitních oborů formou stipendií se zapojením zaměstnavatelů i krajské samosprávy a rovněž podporu technického a přírodovědného vzdělávání.

3)  Vyrovnání disparity mezi nabídkou a poptávkou v černých řemeslech – k realizaci tohoto cíle se tvůrci soustředí na propagaci Národní soustavy kvalifikací, podporu uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, aktivní kooperaci firem za účelem zefektivnění procesu obsazování volných míst a podporu prvků duálního vzdělávání.

Realizace všech opatření, která jsou spolu s termíny jejich plnění a zodpovědnými subjekty součástí akčního plánu, by měla začít bezprostředně po podpisu regionální sektorové dohody a bude probíhat průběžně a pod kontrolou připojených výkonných partnerů.

Uzavření Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj se zdrželo z důvodu obměny vedení Karlovarského kraje – díky rezignaci hejtmana a odchodu jeho náměstků musel proces vyjednávání o podpoře a podpisu regionální sektorové dohody začít od začátku. I přes tento problém se tvůrčímu týmu podařilo ve spolupráci se školským odborem Karlovarského kraje předat regionální sektorovou dohodu ke schválení Radě Karlovarského kraje, a jakmile bude dohoda oficiálně schválena, bude zahájeno její podepisování. Strategickou část Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj by měli stvrdit hejtman Karlovarského kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Krajská hospodářská komora. K regionální sektorové dohodě se již ve fázi jejího zpracování připojily vedle jmenovaných strategických partnerů také společnosti jako AMATI-Denak, apt Products, Astos Machinery, BONNEL TECHNOLOGIE, CZECH INDUSTRY GROUP, CHODOS CHODOV, ept connector, KALIBRA NOVA, Kornet, Lincoln CZ, NELAN, ROTAS STROJÍRNY, Sokolovská Uhelná, právní nástupce, Strojírny Cheb a Svatavské strojírny. Nechybějí ani vzdělávací instituce, konkrétně Integrovaná střední škola Cheb, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Aktéři regionální sektorové dohody chtějí oslovit i další partnery, např. WITTE Nejdek, Elektrárnu Tisová, Elroz, Remopol, Slévárnu Heunisch, Grafii, Swissform, bfz, Střední průmyslovou školu Ostrov, Eberspächer a další. Sektorová dohoda je otevřený dokument, k němuž je možné se kdykoliv připojit – případní zájemci jsou tedy vítáni.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *