Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj se zaměří na zajištění kvalifikovaných pracovníků pro gumárenskou a plastikářskou výrobu

Published by kbendikova@spcr.cz on

Cíle a konkrétní opatření definované ve vznikající Regionální sektorové dohodě pro Zlínský kraj reagují na současnou situaci, pro kterou je charakteristický nedostatek kvalitních technicky kvalifikovaných pracovníků představující jednu z hlavních bariér rozvoje firem. Na trhu práce existují zjevné disproporce mezi poptávanými pracovními pozicemi ze strany zaměstnavatelů a profesní skladbou absolventů škol a volné pracovní síly. Jedním z vývojových trendů je růst počtu uchazečů o zaměstnání spadajících do kategorie absolventů a mladistvých. Jejich počty během let 2007 – 2012 stouply z 1 405 na 2 391. Vývoj tohoto ukazatele svědčí o trvalém a narůstajícím problému zaměstnanosti absolventů škol na trhu práce, který je v případě Zlínského kraje ve srovnání s celou Českou republikou ještě výraznější (míra nezaměstnanosti absolventů škol je ve Zlínském kraji trvale výrazně vyšší než celková míra nezaměstnanosti všech ekonomicky aktivních osob).

Hlavním cílem regionální sektorové dohody je proto dosáhnout v tradičním odvětví Zlínského kraje – gumárenské a plastikářské výrobě – stavu, kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí (maturantů a vyučených), kteří budou schopni pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, tak přirozenou fluktuací.

K tomu si tvůrčí tým stanovil několik dílčích cílů, k nimž patří medializace gumárenského a plastikářského průmyslu a jeho perspektiv ve Zlínském kraji zejména u žáků základních škol připravujících se na volbu povolání, u lidí hledajících práci i u široké veřejnosti; vytvoření soustavy pobídek, které budou motivovat obyvatele kraje k uplatňování se v technických odvětvích, zejména v gumárenské a plastikářské výrobě a vytvoření a rozvíjení podmínek umožňujících regionálním vzdělavatelům efektivně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby.

Uvedené cíle jsou přitom v souladu se zaměřením připravované Národní dohody, respektují rovněž záměry a cíle deklarované v Sektorové dohodě pro odvětví chemie, svým obsahem a zaměřením navazují na důležité strategické dokumenty Zlínského kraje, a tam, kde je to možné, tyto dokumenty rozvíjejí a upřesňují.

Pro naplnění cílů Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj si aktéři definovali hlavní aktivity a rozdělili je do dvou tematických oblastí:
1)  ovlivňování kvalifikační struktury a kvality absolventů technických škol podle potřeb zaměstnavatelů v kraji;
2)  ovlivňování kvalifikační struktury volných pracovních sil prostřednictvím nástrojů dalšího vzdělávání podle potřeb zaměstnavatelů v kraji.

V zájmu realizace plánovaných aktivit, které jsou spolu s termíny plnění a realizátory součástí akčního plánu, budou účastníci regionální sektorové dohody koordinovaně spolupracovat při snižování kvalitativních i kvantitativních disproporcí mezi poptávkou a nabídkou lidských zdrojů v odvětví gumárenské a plastikářské výroby ve Zlínském kraji.

Podpis Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj je předpokládán v průběhu května a června tohoto roku. Spolupráci na realizaci stanovených cílů a aktivit, jež začne bezprostředně po uzavření dohody, již přislíbil Zlínský kraj, Úřad práce ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Continental Barum s.r.o., Fatra a.s., Greiner assistec s.r.o., Mitas a.s., Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín a Plastikářský klastr. O přistoupení k regionální sektorové dohodě a míře zapojení při její realizaci se jedná i s dalšími organizacemi. K potenciálním signatářům patří např. firma Plastika, Městské úřady v Otrokovicích, Kroměříži, Zlíně a další.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *