České národní hnutí za mír a lidská práva

České národní hnutí za mír a lidská práva, Praha IČO 00430617

Hlavní hrozbou pro mír ve střední Evropě v posledních letech a byla snaha o nastartování další vlny ve zbrojení, kterou se stále pokouší rozdmýchat především zbrojovky a jejich vlastníci.

Organizace České národní hnutí za mír a lidská práva se soustředila na na zmapování všech podstatných válečných konfliktů ve světě od první světové války (1914 – 1918) až do současnosti. Cílem je zmapovat přičiny a odhalit ty,kteří války organizují. Existuje podezření, že války vytvářejí výrobci zbraní, kteří potřebují pro svoje výnosné aktivity válečné napětí, aby mohli s úspěchem prodávat zbraně.

myšlenky Berty von Suttner

vznik: 05.09.1990
právní forma: občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra
IČO: 45773807
kontaktní osoba: Dr. Roman Raczinski
Soběslavská 21, 130 00 Praha3
tel./fax/zazn. 272 739 354

Trestní oznámení předsedy Českého národního hnutí za mír a lidská práva Romana Raczynského na M. Zemana a J. Kavana
Na tiskové konferenci 24. října 2000 v Praze oznámil předseda Českého národního hnutí za mír a lidská práva Roman Raczynki podání o skutečnostech nasvědčujících tomu, že premiér Zeman a ministr zahraničí Kavan se vyslovením souhlasu s bombardováním Jugoslávie za ČR dopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Z této tiskové konference je rovněž vyjádření autora podání k celé záležitosti. (Níže je text podání.)

Sdělení pro účastníky tiskové konference dne 24. října 2000

V období od 24. března 1999 do začátku června téhož roku podnikly ozbrojené síly členských států NATO bombové a raketové útoky na území Svazové republiky Jugoslávie a způsobily závažné lidské a materiální škody.

Stalo se tak v příkrém rozporu s normami mezinárodního práva, zejména Chartou OSN, ale také s vlastním základním dokumentem NATO, Washingtonskou smlouvou. Toto porušení prokázala již řada právních expertů na mezinárodní právo nejen v zahraničí, ale i v České republice

Jako od členského státu NATO byl také od České republiky vyžadován k těmto bombovým a raketovým útokům souhlas vlády České republiky.

Nabyl jsem přesvědčení, že Miloš Zeman jako předseda vlády a Jan Kavan jako ministr zahraničních věcí tím, že zprostředkovali souhlas vlády ČR s tímto krokem NATO, porušili právní řád České republiky a svou ústavní povinnost jednat v souladu se zákony tohoto státu, neboť jak Charta OSN i Washingtonská smlouva jsou součástí právního řádu České republiky. Zákonnou povinností M. Zemana a J. Kavana bylo odmítnout zprostředkování souhlasu vlády se záměrem NATO. Navíc oba tito ústavní činitelé po vzájemné dohodě o své vůli vyjádřili souhlas s druhou etapou útoků, které se dotkly zejména civilních cílů.

Vše nasvědčuje tomu, že Miloš Zeman a Jan Kavan svým postupem naplnili skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 zákona 140/1961 Sb., neboť jako veřejní činitelé s úmyslem způsobit jinému škodu vykonávali svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu a způsobili svým činem značnou škodu či jiné zvláště závažné následky.

Vzhledem k těmto skutečnostem jsem oznámení o skutečnostech které nasvědčují spáchání uvedeného trestného činu M. Zemanem a J. Kavanem podal dne 1. června 2000 Polici České republiky a informoval jsem o těchto skutečnostech také Nejvyšší státní zastupitelství. Poté jsem byl na den 27. června 2000 předvolán na Policii ČR k podání vysvětlení, při tomto jsem se odvolal na písemné podání. Nejvyšší státní zastupitelství předalo podnět Státnímu zastupitelství Praha 1, které následně předalo Policii České republiky. Očekávám zprávu o výsledcích šetření, jak jsem požádal ve svém oznámení.

Změněná politická situace v Jugoslávské svazové republice a konec působení B. Clintona a M. Albrightové v americké exekutivě dávají nyní navíc možnost provést objektivnější analýzu a reflexi všech událostí. Zdá se, že ve světě toto již probíhá. Svědčí o tom i příležitostné informace v našem tisku. Doufám, že mé oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že Miloš Zeman a Jan Kavan se v souvislosti s bombardováním Jugoslávie dopustili trestných činů může přispět širšímu rozboru také v České republice.

Žaloby proti některým představitelům členských států NATO v souvislosti s bombardováním a raketovými útoky na Jugoslávii byly podány v řadě zemí a také u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu a jsou v různých etapách projednávání. Mé podání je možné přijmout také jako určitou součást těchto aktivit usilujících o nadřazenost práva svévoli.

Jsem však přesvědčený, že vedle pohledu mezinárodního práva jde také o vnitřní věc České republiky, nakolik se smíří s tím, že její ústavní činitelé zřejmě porušují zákony, jejichž naplňování zvláště oni by měli dbát. Vedle právního pohledu se jistě jedná také o morální stránku věci. Jako nezanedbatelné se mně jeví, že se jedná o politiky, kteří své současné postavení dosáhli také upozorňováním na potřebu fungování právního státu a deficit naplňování práva v České republice. Zábavná není jistě ani skutečnost, že Jan Kavan v příslušné době stál v čele koordinační rady českých mírových organizací.

Chápu své oznámení jako podporu hledání pravdy pro níž lhůta ještě nevypršela, stejně jako promlčecí doba uvedeného trestného činu, kterého se podle mého pohledu Miloš Zeman a Jan Kavan dopustili.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name