Jak vzniká Společenství vlastníků jednotek

Published by jim8521 on

Společenství vlastníků jednotek vzniká doručením listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce. Společenství vlastníků jednotek vzniká v bytových domech, které mají alespoň pět bytů ve vlastnictví alespoň tří různých majitelů.  Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ) není možné se vyhnout, vyplývá ze zákona.
Katastrální úřad má povinnost o tom vyrozumět ostatní vlastníky jednotek daného domu. Výjimečná situace nastává pouze v případech, kdy je původním vlastníkem domu družstvo, které jej po rozdělení na jednotky spravuje. Tehdy je rozhodným okamžikem vzniku Společenství vlastníků jednotek (tzv. konstitutivní neboli vytvořující okolnost) až první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu. Členství ve Společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniká a zaniká současně s převodem (prodej, dar, výměna) nebo přechodem (dědění, vydražení) vlastnictví bytové jednotky. Proto je dobré vědět např. při koupi bytu, zda v domě již vzniklo Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a pokud ano, tak se ve vlastním zájmu předem seznámit se stanovami tohoto Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Do 60 dnů od vzniku Společenství vlastníků jednotek SVJ je nutné svolat ustavující schůzi společenství vlastníků. Tato schůze se musí konat za přítomnosti notáře, který z ní pořídí oficiální notářský zápis. Mj. by na schůzi měly být schváleny stanovy a zvoleny orgány, zejména statutární orgán, kterým je minimálně tříčlenný výbor nebo tzv. pověřený vlastník. Zjednodušeně lze první schůzi přiblížit následovně:
•    Povinná účast notáře (což je poměrně drahé)
•    Stanovy:
– schůze si buď schválí vlastní verzi, nebo
– budou povinně platit vzorové stanovy uvedené v nařízení vlády č. 322/2000 Sb.
•    Orgány SVJ, zejména statutární orgán:
– schůze si buď schválí vlastní výbor (minimálně tříčlenný),nebo
– pověří výkonem funkce výkonu jednoho tzv. pověřeného vlastníka, anebo
– bude orgánem majoritní vlastník (podíl na společných částech domu nad 50 %), není-li pak
– tvoří statutární orgán všichni zakládající vlastníci jednotek (byli vlastníky ke dni vzniku Společenství vlastníků jednotek (SVJ)),
– výjimkou jsou dřívější lidová bytová družstva vykonávajících správu domu, kde je statutárním orgánem toto družstvo až do doby řádného zvolení orgánů společenstvem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *